Дадатковыя заданні па беларускай мове

Дадатковыя заданні па беларускай мове

Тэма "Прыметнік"

1. Запішы, устаўляючы літары. Падкрэслі хвалістай лініяй  прыметнікі
Усе с__ены Спаса-Ефрасінне(у/ў)скай царквы (у/ў)сярэ__іне пакрытыя дзівоснымі фр_скамі. Стараж_тныя фарбы цудо(у/ў)на захаваліся. У той час мастакі рабілі іх самі. З на­стою паленых яловых шышак атрымлівалася, напрыклад, добрая фіялетавая фарба, а з паленай кос__і — сіняя са смарагдавым адлівам.


Тэма "Аднародныя члены сказа"
1. Запішы, устаўляючы літары. Падкрэслі аднародныя члены сказа
Усё жы(ц/цц)ё Ефрасіння Полацкая служыла асве_е свайго народа. У адкрытых ёю школах, апрача чыта(н/нн)я, піс(?)ма i лічэння, __еці вывучалі гісторыю, грэчаскую i ла_інскую мовы. Найбольш здатных хлопчыка(у/ў) i дзя(у/ў)чынак вучылі складаць вершы. Часта (у/ў)рокі право(д/дз)іла сама асветніца.

2. Запішы, устаўляючы літары. Падкрэслі аднародныя члены сказа
       Крыж Ефрасінні Полацкай (у/ў)трымліваў шмат каштоўнас_ей: кроплі крыві Ісуса Хрыста, кавалачак крыжа Гасподняга, драбок каменя ад дамавіны (рус. гроб) Багаро__iцы, выявы Сына Божагага і яго Маці. Крыж (у/ў)прыгожаны залатымi, сярэбранымплас_інамі,  кашто(у/ў)нымi камянямi.

3. Запішы, устаўляючы патрэбныя знакі прыпынку. Падкрэслі аднародныя члены сказа, злучнікі абвядзі ў кружок.
З лукам не толькi ваявалі але i смела xадзiлi паляваць на буйнога звера а па дарозе часам маглі зрэзаць стралою гуся качку або чаплю.

Тэма "Склад слова"
1. Выпішы роднасныя словы парамі. Выдзеленыя словы разбяры па саставу
Ганчары рабілі з глiны мiскi, талеркi, збаны, кубкi i iншы посуд. Ткачы ткалi з iльняныx i ваўняных нiтак тканiны. Краўцы шылi адзенне, а шаўцы — абутак. Абутак быў тады скураны. Жаночыя i дзiцячыя чаравiчкi вышывалi каляровымi ніткамі. Гарбары выраблялi скуры. Ладзейнiкi будавалi тагачасныя караблi — ладдзi i стругi. Жарнасекi высякалi з цвёрдага каменю жорны, а з мяккага — вастрыльныя брускi, абразкі ды крыжыкi.

Тэма "Назоўнік"
1. Запішы, устаўляючы літары. Над назоўнікамі вызнач склон. У першым сказе падкрэслі галоўныя члены сказа.
Сярод усіх майстроў князь i дружыннікі асаблiва паважалi збройнiкаў. Яны выкоўвалi незаменныя на вайне сякеры i мячы, прычым такiя вострыя, што iмi можна было галіцца (рус. бриться). У баi ваяра абараняла ад варожага ўдару кальчуга. Яе рабілі з маленькіх жалезных кольцаў. Толькі на адну кальчугу ix патрабавалася ажно 60 тысяч.

Комментариев нет:

Отправить комментарий